ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА

Регистрация на кучета

Защо да ги регистрираме?

Регистрацията на кучета се извършва по реда на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Кога да регистрираме кучето?

Когато кучето навърши 6-седмична възраст или в 7-дневен срок след придобиването му, ако е над тази възраст.

Как става това?

 1. Собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, който издава паспорт по образец и поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784.

Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на микрочип.

Ветеринарният лекар въвежда данните в Интегрираната информационна система на Българската Агенция по Безопасност на храните.

В базата данни се въвеждат:

 • страната на произход на кучето;
 • име, пол, цвят и порода;
 • дата на раждане на кучето;
 • адрес на местодомуване на кучето;
 • датата на издаване на паспорта и поставяне на чипа;
 • адрес, име на собственика;
 • извършени ветеринарномедицински манипулации;
 • кастрация на кучето.

След като регистрира кучето при ветеринарен лекар, собственикът трябва да завери паспорта при общински ветеринарен лекар към областната дирекция по безопасност на храните по местоживеене. За гр. Варна адресът е: ул. „Софроний Врачански” №19.

В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето,

собственикът уведомява съответната областна дирекция по безопасност на храните.

Българската агенция по безопасност на храните  (БАБХ) създава и поддържа национална електронна база данни за регистрираните кучета.

 1.  Следва административната регистрация съгласно НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД на Община Варна, приета с решение на Общински съвет – Варна № 5220-12(56)/02, 03.08.2007 г.

РАЗДЕЛ V РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ И БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Чл. 19. (1) Районните администрации към община Варна:

Изготвят и издават удостоверения за притежание на домашни животни /котки и кучета/.

(2) В регистъра и удостоверението за регистрация се отразява :

 • номер на удостоверение за регистрация;
 • трите имена на собственика и постоянен адрес;
 • адрес, на който пребивава домашното животно /котка, куче/;
 • име на домашното животно /котка, куче/, порода, външни белези;
 • имунизационен паспорт – номер, дата на издаване, издател;
 • дата на имунизация през съответната година;
 • платена такса по ЗМДТ;
 • номер на микрочипа.

(3) Таксите за регистрация и издаване на удостоверения са както следва:

 1. Таксата за издаване на удостоверение е в размер на 5,00 лв. и е еднократна;
 2. Таксата за притежание се заплаща ежегодно до 31.03. на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на домашното животно /котка, куче/, когато то е придобито след 31.03. Нейният размер се определя с Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Варна.
 3. Освобождаването от годишна такса ще се извършва за:
 • домашни животни на инвалиди;
 • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 • животни използвани за опитни цели;
 • животни използвани от БЧК;
 • кастрирани животни;
 • ловни кучета.

Не се заплаща такса за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Чл. 21. (1) Собствениците на домашни животни са длъжни:

 1. Да декларират в кметствата по местоживеене вида, пола и броя на притежаваните от тях домашни животни и настъпилите промени в числеността им в срок до 30 дни за новозакупените и до 3 месеца за новородените. При декларирането на собственика се издава удостоверение за регистрация /паспорт/ от районното кметство по местоживеене. Регистрацията и пререгистрацията се извършва ежегодно в срок до 31.03. на съответната година или заедно с подаването на декларацията.
 2. Ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс в лицензирани ветеринарномедицински клиники или общинския кастрационен център.
 3. Да разхождат кучето си с нашийник и повод, а едрите породи с тегло над 10 кг. и агресивни кучета с намордник. Забранява се насъскването на кучета спрямо хора и други животни.
 4. Да събират фекалиите, отделени от домашните животни при разхождането им на публични места.
 5. При извеждането на домашни животни да носят в себе си ветеринарномедицинският паспорт и удостоверението за регистрация. Същите при поискване да се представят за проверка на длъжностните лица от общинската администрация, районните администрации и полицията.

Какво остава?

След като приключите с оформянето на необходимите документи, остава да се грижите за  своето куче, защото то е чудесен домашен любимец. То е интелигентно, отдадено, привързващо се и изумително благодарно. Обичайте го и то ще Ви отвърне със същото!